Facultade de Dereito

Matrícula

PRAZAS OFERTADAS 2019/2020
Grao en Dereito 50 prazas
Programa Conxunto ADE-Dereito 20 prazas (10 ADE e 10 Dereito)

Límite de prazas e criterios de selección

Grao en Dereito
Programa conxunto ADE-Dereito

INFORMACIÓN SOBRE MATRÍCULA

Secretaría de Alumnos

Facultade de Dereito, Campus de Ourense
988 368 919 / 988 368 920


Información Matrícula UVigo

 

Matricúlate:

 

Prezo:

 • Decreto XX/2019, do x de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2019/2020 (Pendente de aprobación).

Admisión e selección


O acceso á titulación réxese polo Real Decreto 412/2014 de 6 de xuño, polo que se regulan as condicións para o acceso aos ensinos universitarios oficiais de Grao e os procedementos de admisión ás universidades públicas españolas.

As vías e requisitos de acceso do novo estudantado serán as reguladas pola normativa estatal e autonómica correspondente.

Poden cursar satisfactoriamente os estudos os as persoas tituladas de bacharelato en calquera das súas ramas, preferiblemente as relacionadas co ámbito social e humanístico. Así mesmo, poderán acceder á titulación as persoas que teñan superados os estudos de Formación Profesional (ciclo de grao superior/ciclo formativo/módulos Profesionais nivel 3) segundo as seguintes familias profesionais: administración, comercio e mercadotecnia, mantemento de servizos á produción (prevención de riscos profesionais). Todo isto aparece perfectamente definido nas convocatorias de matrícula que para cada curso académico convócanse por Resolución Reitoral conforme ao establecido nos Estatutos da Universidade de Vigo e en aplicación do disposto no Real Decreto 69/2000 de 21 de xaneiro, polo que se regulan os procedementos para o ingreso nos centros universitarios.

Non se esixe formación previa específica para o ingreso no Grao en Dereito.


Calendario de preinscrición e matrícula 2019/2020


Calendario de matrícula - Curso 2019/2020
Matrícula para iniciar estudos polo proceso xeral de admisión da CiUG
 • Do 17 ao 19 de xullo: 1º prazo
 • Do 23 ao 26 de xullo: 2º prazo
 • Do 31 de xullo ao 2 de agosto: 3º prazo
 • Do 21 ao 23 de agosto: 4º prazo
 • Do 28 ao 30 de agosto: 5º prazo
 • Do 4 ao 6 de setembro: 6º prazo
 • Do 11 ao 13 de setembro: 7º prazo
 • Do 16 ao 30 de setembro haberá chamamentos pola lista de agarda segundo as vacantes que se produzan
 • Do 4 ao 8 de outubro: prazo extraordinario
Matrícula para continuar estudos ou para adaptarse dunha titulación a extinguir ao grao que a substitúe Matrícula: do 20 ao 30 de agosto (prazo único)
Preinscrición en materias optativas
4º curso do Grao / 5º curso do PCEO
Preinscrición: do xx ao xx de xullo / Asignación: do xx ao xx de xullo
Vacantes:
Preinscrición: do xx ao xx de setembro / Asignación: do xx ao xx de setembro
Procedementos: Grao en Dereito | PCEO ADE-Dereito
Admisión por recoñecemento de créditos ou por cambio de centro entre titulacións de grao co mesmo plan de estudos Solicitudes de admisión: do 1 ao 30 de xuño
Matrícula: do 20 ao 30 de agosto (prazo único)
Matrícula dos requisitos formativos complementarios para a homologación de títulos estranxeiros Mínimo de 15 días antes da realización das probas (as datas das probas publicaranse oportunamente na páxina web da Facultade de Dereito)
Convocatoria fin de carreira do 20 ao 30 de agosto (prazo único)

Solicitude de convalidación e recoñecemento de créditos

Prazos de solicitude


Normativa de permanencia e progreso do estudantado


Estudantado de grao –réxese pola normativa de permanencia e progreso do estudantado das titulacións oficiais de grao e máster universitarios da Universidade de Vigo– (ver documento).

Estudantado a tempo completo –matrícula ordinaria-: entre 48 ou máis créditos por curso académico, agás no caso de estudantado ao cal lle falte menos de 48 créditos para rematar os estudos. O estudantado de novo ingreso deberá matricularse da totalidade dos créditos de primeiro curso, ou, na súa falta, de 60. O número máximo de créditos para o estudantado de continuación será entre 60 e 78 créditos, dependendo do rendemento acreditado no curso anterior. No caso de que finalice os seus estudos, poderá matricularse dun máximo de 84 ECTS.

Estudantado a tempo parcial –deberá solicitarse expresamente ao órgano de dirección do centro no momento de efectuar a primeira matrícula na Universidade de Vigo e renovarse no momento de cada nova matriculación-: entre 18 e 48 créditos por curso acadêmico, agás no caso de estudantado ao cal lle falte menos de 18 créditos para rematar os estudos. O estudantado con necesidades educativas específicas vinculadas ao rendemento académico poderá solicitar un réxime de permanencia reducido que supón unha matrícula igual ou superior a 6 ECTS ou unha materia.

Poderase autorizar, polas persoas responsables dunha titulación, a matriculación en máis créditos dos establecidos para o seu réxime de permanencia no caso de rendementos académicos excepcionais.

O estudantado de grao, para poder continuar estudos na mesma titulación na Universidade de Vigo, deberá:

 1. No caso da súa primeira matrícula no primeiro curso, obter un mínimo de dúas materias ou 12 créditos matriculados se está en réxime de tempo completo e 6 créditos se está en réxime de tempo parcial.
 2. O estudantado de grao que non supere eses mínimos, poderá continuar os seus estudos na mesma titulación da Universidade de Vigo, condicionado á superación no seguinte curso académico de, polo menos, 30 ECTS se está matriculado en réxime a tempo completo e 18 ECTS se está matriculado en réxime a tempo parcial.
 3. No cómputo destes créditos non se terán en conta os obtidos por recoñecemento.

A matrícula dará dereito, en cada curso académico, a unha única convocatoria con dúas oportunidades de avaliación, conforme ao calendario académico que corresponda. O número máximo de convocatorias para superar cada materia é de catro –sen computar os “non presentada/o”-, excepto para o estudantado ao que lle falta un máximo de tres materias, sen incluír o TFG, para finalizar a titulación.

Con carácter extraordinario, a Comisión de Permanencia e Progreso da Universidade de Vigo poderá autorizar a continuidade nos estudos, por pedimento da persoa afectada, sempre que se dean causas de forza maior suficientemente acreditadas, que afectasen ao seu rendemento académico.


Estudantado da simultaneidade ADE-Dereito –réxese pola normativa específica para a simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e Grao en Dereito-:

Admisión do estudantado: efectuarase conforme á normativa do programa conxunto de estudos oficiais de grao na Universidade de Vigo (ver documento). A solicitude de admisión para cursar a simultaneidade ADE-Dereito realizarase polo mesmo procedemento que para o resto de titulacións ofertadas pola Universidade de Vigo, aínda que só se ofrecerá nos chamamentos da primeira convocatoria de preinscrición.

Só poderán optar ao programa simultáneo aquel estudantado que reúna os requisitos legais de acceso e admisión para ambos graos.

Dado que a Simultaneidade ADE-Dereito se vai introducir de xeito gradual e con grupos de docencia homoxéneos, non poderán solicitar a admisión para estes estudos aquel estudantado estea en posesión dun dos graos ou que estea a cursar, ben o Grao en ADE ou ben o Grao en Dereito. Para aquel estudantado que xa iniciase un dos dous graos e desexe cursar de forma simultánea os seus estudos coa outra titulación, rexerán as normas xerais da Universidade de Vigo sobre simultaneidade de estudos, facilitándolle, na medida do posible, a súa adaptación. Con todo, de forma excepcional, cada ano poderán incorporarse ao PCEO un máximo de dous estudantes cunha nota media superior a 7 matriculados en Dereito e outros dous matriculados en ADE.

Criterios de matrícula: O estudantado que curse estes estudos deberase matricular a tempo completo en primeiro curso. A partir de segundo curso o estudantado matricularase da totalidade dos créditos correspondentes ao curso de que se trate ou dun número mínimo de 48 créditos ECTS, agás no caso de que a cantidade de créditos necesaria para rematar o programa de simultaneidade sexa inferior, e dun número máximo non superior ao número de créditos do curso máis alto do curso no que se vaia a matricular o estudante incrementado nun 25%.

Para os efectos de representación en órganos de goberno e a posible obtención de bolsas, o estudantado considerarase, con carácter xeral, vinculado ao centro responsable da tramitación e custodia dos expedientes.