Facultade de Dereito

Matrícula

PRAZAS OFERTADAS 2018/2019
Grao en Dereito 50 Prazas
Programa Conxunto ADE-DEREITO 20 Prazas (10 ADE e 10 Dereito)

Límite de prazas e criterios de selección

Grao en Dereito
Programa conxunto ADE-Dereito

INFORMACIÓN SOBRE MATRÍCULA

Secretaría de Alumnos

Facultade de Dereito, Campus de Ourense
988 368 919 / 988 368 920


Información Matrícula UVIGO

Matricúlate aquí:

Prezo:

  • Decreto 68/2018, do 21 de xuño, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2018-2019.

Admisión e Selección


O acceso á titulación réxese polo Real Decreto 412/2014 de 6 de xuño, polo que se regulan as condicións para o acceso aos ensinos universitarios oficiais de Grao e os procedementos de admisión ás universidades públicas españolas.

As vías e requisitos de acceso dos novos estudantes serán as reguladas pola normativa estatal e autonómica correspondente.

Poden cursar satisfactoriamente os estudos os titulados/as de bacharelato en calquera das súas ramas, preferiblemente as relacionadas co ámbito social e humanístico. Así mesmo, poderán acceder á titulación alumnos que teñan superados os estudos de Formación Profesional (ciclo de grao superior/ciclo formativo/módulos Profesionais nivel 3) segundo as seguintes familias profesionais: administración, comercio e mercadotecnia, mantemento de servizos á produción (prevención de riscos profesionais). Todo isto aparece perfectamente definido nas convocatorias de matrícula que para cada curso académico convócanse por Resolución Reitoral conforme ao establecido nos Estatutos da Universidade de Vigo (DOG de 02-02-2010) e en aplicación do disposto no Real Decreto 69/2000 de 21 de xaneiro (BOE do 22), polo que se regulan os procedementos para o ingreso nos centros universitarios.

Non se esixe formación previa específica para o ingreso no Grao en Dereito.


Calendario de preinscrición e matrícula 2018/2019


Calendario de matrícula - Curso 2018/2019
Matrícula para iniciar estudos polo proceso xeral de admisión da CiUG 1º prazo: Do 17 ao 19 de xullo
2º prazo: Do 24 ao 27 de xullo
3º prazo: Do 1 ao 3 de agosto
4º prazo: Do 29 ao 31 de agosto
5º prazo: Do 5 ao 7 de setembro
6º prazo: Do 11 ao 13 de setembro
7º prazo: Do 5 ao 9 de outubro
8º prazo: Do 15 ao 17 de outubro (derradeiro)
Matrícula para continuar estudos ou para adaptarse dunha titulación a extinguir ao grao que a sustitúe Matrícula: do 7 ao 27 de agosto (prazo único)
Preinscrición en materias optativas
4º curso de Grao / 5º curso do PCEO
Preinscrición: do 6 ao 11 de xullo / Asignación: do 19 ao 20 de xullo
Vacantes:
Preinscrición: do 9 ao 11 de setembro / Asignación: do 13 ao 14 de setembro
Procedementos: Grao en Dereito | PCEO ADE-Dereito
Admisión por recoñecemento de créditos ou por cambio de centro entre titulacións de grao co mesmo plan de estudos Solicitudes de admisión: do 1 ao 30 de xuño
Matrícula: do 7 ao 27 de agosto (prazo único)
Matrícula dos requisitos formativos complementarios para a homologación de títulos estranxeiros Mínimo de 15 días antes da realización das probas (as datas das probas publicaranse oportunamente na páxina web da Facultade de Dereito)
Convocatoria fin de carreira Do 7 ao 27 de agosto (prazo único)

Solicitude de convalidación e recoñecemento de créditos

Prazos de solicitude


Normativa de permanencia e progreso do estudantado


Estudante de grao –réxese pola Normativa de permanencia e progreso do estudantado das titulacións oficiais de Grao e Máster universitarios da Universidade de Vigo– (Ver documento).

Estudante a tempo completo –matrícula ordinaria-: entre 48 ou máis créditos por curso académico, agás no caso de estudantes aos cales lles falten menos de 48 créditos para rematar os estudos. O estudante de novo ingreso deberá matricularse da totalidade dos créditos de primeiro curso, ou, na súa falta, de 60. O número máximo de créditos para o alumnado de continuación será entre 60 e 78 créditos, dependendo do rendemento acreditado no curso anterior. No caso de que finalice os seus estudos, poderá matricularse dun máximo de 84 ECTS.

Estudante a tempo parcial –deberá solicitarse expresamente ao órgano de dirección do centro no momento de efectuar a primeira matrícula na Universidade de Vigo e renovarse no momento de cada nova matriculación-: entre 18 e 48 créditos por curso acadêmico, agás no caso de estudantes aos cales lles falten menos de 18 créditos para rematar os estudos. O alumnado con necesidades educativas específicas vinculadas ao rendemento académico poderá solicitar un réxime de permanencia reducido que supón unha matrícula igual ou superior a 6 ECTS ou unha materia.

Poderase autorizar, polas persoas responsables dunha titulación, a matriculación en máis créditos dos establecidos para o seu réxime de permanenciano caso de rendementos académicos excepcionais.

Cada estudante de grao, para poder continuar estúdios na misma titulación na Universidade de Vigo, deberá:

  1. No caso da súa primeira matrícula no primeiro curso, obter un mínimo de dúas materias ou 12 de créditos matriculados se está en réxime de tempo completo e 6 créditos se está en réxime de tempo parcial.
  2. O alumnado de grao que non supere eses mínimos, poderá continuar os seus estudos na mesma titulación da Universidade de Vigo, condicionado á superación no seguinte curso académico de, polo menos, 30 ECTS se está matriculado en réxime a tempo completo e 18 ECTS se está matriculado en réxime a tempo parcial.
  3. No cómputo destes créditos non se terán en conta os obtidos por recoñecemento.

A matrícula dará dereito, en cada curso académico, a unha única convocatoria con dúas oportunidades de avaliación, conforme ao calendario académico que corresponda. O número máximo de convocatorias para superar cada materia é de catro –sen computar os “non presentada/ou”-, excepto para o alumnado ao que lle falta un máximo de tres materias, sen incluír o TFG, para finalizar a titulación.

Con carácter extraordinario, a Comisión de Permanencia e Progreso da Universidade de Vigo poderá autorizar a continuidade nos estudos, por pedimento da persoa afectada, sempre que se dean causas de forza maior suficientemente acreditadas, que afectasen ao seu rendemento académico.

Estudante da simultaneidad ADE-Dereito –réxese pola Normativa específica para a simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e Grao en Dereito-:

Admisión de estudantes: Efectuarase conforme á Normativa do programa conxunto de estudos oficiais de grao na Universidade de Vigo (ver documento). A solicitude de admisión para cursar simultaneidade ADE-Dereito realizarase polo mesmo procedemento que para o resto de titulacións ofertadas pola Universidade de Vigo, aínda que só se ofrecerá nos chamamentos da primeira convocatoria de preinscrición.

Só poderán optar ao programa simultáneo aquelas/es estudantes que reúnan os requisitos legais de acceso e admisión para ambos graos.

Dado que a Simultaneidade ADE-Dereito se vai introducir de xeito gradual e con grupos de docencia homoxéneos, non poderán solicitar a admisión para estes estudos aquelas/es estudantes estean en posesión dun dos Graos ou que estean a cursar, ben o Grao de ADE ou ben o Grao de Dereito. Para aqueles/as estudantes que xa iniciasen un dos dous graos e desexen cursar de forma simultánea os seus estudos coa outra titulación, rexerán as normas xerais da Universidade de Vigo sobre simultaneidade de estudos, facilitándolles, na medida do posible, a súa adaptación. Con todo, de forma excepcional, cada ano poderán incorporarse ao PCEO un máximo de dous alumnos/as cunha nota media superior a 7 matriculados en Dereito e outros dous matriculados en ADE.

Criterios de matrícula: As/os estudantes que cursen estes estudos deberanse matricular a tempo completo en primeiro curso. A partir de segundo curso a/o estudante matricularase da totalidade dos créditos correspondentes ao curso de que se trate ou dun número mínimo de 48 créditos ECTS, agás no caso de que a cantidade de créditos necesaria para rematar o programa de simultaneidade sexa inferior, e dun número máximo non superior ao número de créditos do curso máis alto do curso no que se vaia a matricular o alumno incrementado nun 25%.

Para os efectos de representación en órganos de goberno e a posible obtención de bolsas, o alumnado considerarase, con carácter xeral, vinculado ao centro responsable da tramitación e custodia dos expedientes.