Esquema xeral

Tipo de materia Créditos a cursar
Formación básica 60
Obrigatorias 138
Optativas 36
Traballo fin de Grao 6
Total 240

 

Mencións que se ofertan no centro

  • M1: Mención en Dereito xudicial
  • M2: Mención en Dereito da UE e desenvolvemento sostible

Máis información sobre as mencións

 

Organización temporal do plan de estudos


Materia Tipo Cuad ECTS
Novas tecnoloxías aplicadas ao dereito FB 6
Teoría do dereito FB 9
Dereito constitucional I FB 9
Dereito romano FB 6
Principios de economía FB 6
Fundamentos de contabilidade e finanzas FB 6
Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 6
Dereito constitucional II FB 6
Historia do dereito FB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 6
Dereito penal I OB 9
Dereito internacional público OB 9
Dereito da Unión Europea OB 6
Dereito administrativo I OB 9
Dereito penal II OB 6
Sistema xudicial español e proceso civil OB 9
Dereito civil II. Dereitos reais OB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Dereito civil III. Familia e sucesións OB 6
Dereito mercantil I OB 9
Dereito administrativo II OB 6
Dereito do traballo e da seguridade social OB 9
Dereito procesual penal OB 6
Dereito internacional privado OB 9
Dereito financeiro e tributario I OB 9
Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Dereito financeiro e tributario II OB 6
Dereito mercantil II OB 6
Dereito mercantil europeo M2 6
Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas M2 6
Unión Europea, constitución e medio ambiente M2 6
Argumentación e interpretación xurídica M1 6
Sistemas xurídicos contemporáneos: Dereito continental e dereito anglosaxón M1 6
Dereito de defensa da competencia M1 6
Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos OP 6
Dereito tributario da Unión Europea e internacional M2 6
Litigación internacional e sostibilidade M2 6
Dereito penal e procesual de menores M1 6
Criminoloxía e dereito penitenciario M1 6
Dereito de danos e responsabilidade civil M1 6
Prácticas externas M1/M2 6
Traballo Fin de Grao OB 6

 

Plan de estudos