Código RUCT 2501118
Nivel académico Grao
Rama de coñecemento Ciencias Sociais e Xurídicas
Títulos profesionais
Condición de acceso – Norma
Avogado/a e Procurador/a dos Tribunais. O título de grao en Dereito acredita as competencias xurídicas para o acceso ao Mestrado universitario en Avogacía do regulamento da Lei 34/2006, de 30 de outubro (aprobado polo Real Decreto 775/2011, de 3 xuño).
Tipo e modalidade de ensino Oficial (adaptada ao EEES). Presencial
Número de prazas ofertadas 10 prazas
Lingua de impartición Castelán, Galego
Cronograma de implantación No curso académico 2014/2015 implántanse 1º curso e, anualmente, nos seguintes cursos académicos 2º, 3º, 4º e 5º, polo que a implantación completa conclúe no curso 2018/2019.
Número de créditos ECTS 363 créditos totais:

  • 75 ECTS Formación básica: 39 ADE + 36 Dereito
  • 264 ECTS Obrigatorios: 126 ADE + 138 Dereito
  • 6 ECTS Optativos: A elixir entre o grao en ADE ou Dereito
  • 18 ECTS Traballo Fin de Grao: 12 ADE + 6 Dereito
Número mínimo de ECTS de matrícula
-Réxime de permanencia-
O estudantado deberase matricular a tempo completo e superar polo menos 60 créditos nos tres primeiros cursos do programa.
Duración do programa 5 cursos – 10 cuadrimestres
Información sobre a expedición do Suplemento Europeo ao Título Non poderá solicitarse con anterioridade á solicitude do título oficial universitario.
Lugar de solicitude: Secretaría de Alumnado do centro onde rematou os seus estudos
Datas de verificación, publicación, modificación Plan de Estudos e aprobación do título Aprobación polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo: 12/02/2014
Normativa específica do Programa Conxunto ADE-Dereito.
Centros nos que se imparte Facultade de Dereito (campus de Ourense)
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo (campus de Ourense)