MEDEA IURIS

Persoal investigador adscrito ao centro:
Roberto O. Bustillo Bolado (Coord.), Susana Álvarez González, Mª Belén Sánchez Ramos, Miguel Ángel Michinel Álvarez (IP)
Persoal investigador externo:
Consultar no BIDI
Liñas de investigación:
Medio ambiente, auga e sustentabilidade; Dereitos humanos, ciencia e tecnoloxía; Resolución de conflito alternativa.

 

SISTEMAS XURÍDICOS

Persoal investigador adscrito ao centro:
Inés C. Iglesias Canle (Coord.), José Agustín González-Ares Fernández, Mª Victoria Álvarez Buján
Persoal investigador externo:
Consultar no BIDI
Liñas de investigación:
Resolución de conflitos en materia de xestión de recursos hídricos; Proba de ADN e intervencións corporais; Violencia de xénero; Sistema de recursos.

 

AGRUPACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE DEREITO ADMINISTRATIVO E FILOSOFÍA DO DEREITO

Persoal investigador adscrito ao centro:
Pablo Bonorino Ramírez (Coord.), Guillermo Suárez Blázquez
Persoal investigador externo:
Consultar no BIDI
Liñas de investigación:
Argumentación xurídica; Contratación pública; Políticas públicas; Cultura popular; Xénero; Dereitos humanos.

 

DEREITO MERCANTIL E DO TRABALLO

Persoal investigador adscrito ao centro:
Marta Fernández Prieto, Francisca Fernández Prol
Persoal investigador externo:
Consultar no BIDI
Liñas de investigación:
Instrumentos de protección social privada na xestión de situacións de crise; O traballo no mar: pesca e traballadores vulnerables; Liberdade de circulación de traballadores e mercado de empleo europeo; Principio de igualdade e non discriminación por razón de sexo; Conciliación da vida laboral e familiar.

 

DEREITO FINANCEIRO E TRIBUTARIO

Persoal investigador adscrito ao centro:
Roberto Ignacio Fernández López, Mónica Siota Álvarez, Mª José Bravo Bosch
Persoal investigador externo:
Consultar no BIDI
Liñas de investigación:
A proba no procedemento de xestión; Armonización fiscal na UE; Impostos directos e indirectos; Incentivos fiscais; Leasing e renting; Mercosur; O IVE nas operacións; inmobiliarias; Procedemento de xestión tributaria; Procedemento inspector; Procedemento sancionador; Procedementos concursais da facenda pública; PEMES; Recaudación dos tributos; Rendementos do capital mobiliario; Réxime tributario da empresa familiar; Réxime tributario das operacións de reestructuración empresarial (fusións, escisións, aportacións de ramas de actividade); Réxime tributario das sociedades holding; Réxime tributario das telecomunicacións; Réxime tributario do i+d; Réxime tributario das xuntas de compensación; Supostos de responsabilidade tributaria; Tasación pericial contradictoria; Tratamento tributario e fiscal dos plans de pensións; Tributación medioambiental; Xestión tributaria das comunidades autónomas; Réxime tributario dos portos e zonas francas; Prevención do blanqueo de capitais.

 

DEREITO PENAL

Persoal investigador adscrito ao centro:
Manuel Arias Carral, Virxilio Rodríguez Vázquez
Persoal investigador externo:
Consultar no BIDI
Liñas de investigación:
Dereito penal económico; Delitos societarios; Delitos contra a propiedade intelectual e industrial; Delitos contra os traballadores e ciudadáns estranxeiros; Delitos contra a facenda pública e blanqueo de capitais, estafas, concursos e insolvencias punibles; Criminoloxía e responsabilidade penal de menores; Responsabilidade médica e dos profesionais da sanidade; Delitos de incendio; Delitos contra a administración pública; Prevaricacións administrativas e urbanísticas; Corrupción; Negociacións prohibidas.

 

DEREITO PROCESUAL

Persoal investigador adscrito ao centro:
Mª Dolores Fernández Fustes, Angela Coello Pulido
Persoal investigador externo:
Consultar no BIDI
Liñas de investigación:
Proceso civil; Proceso penal; Resolución alternativa de conflitos; Protección de dereitos fundamentais; Menores desprotexidos e delincuentes; Protección de consumidores; Loita contra a corrupción; Proceso laboral ordinario – Cooperación xudicial civil e penal.

 

DEREITO ROMANO

Persoal investigador adscrito ao centro:
Luís Rodríguez Ennes
Persoal investigador externo:
Consultar no BIDI
Liñas de investigación:
Dereito administrativo romano; Dereito das obrigas e negocio xurídico en roma; Dereito de sucesións romano.

 

Outros grupos con persoal investigador no centro

ECONOMÍA DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

Persoal investigador con docencia no centro: Antonio Molina Abraldes

EMPRESA INTERNACIONAL E CAPITAL INTELECTUAL

Persoal investigador con docencia no centro: Elena Gallego Rodríguez, Mª Dolores Rivero Fernández

GOVERNANCE AND ECONOMICS RESEARCH NETWORK

Persoal investigador con docencia no centro: Patricio Sánchez Fernández

LABORATORIO DE INFORMÁTICA APLICADA

Persoal investigador con docencia no centro: Pedro Cuesta Morales

SISTEMAS INFORMÁTICOS DE NOVA XERACIÓN

Persoal investigador con docencia no centro: M. Lourdes Borrajo Diz