Composición

Facultade de Dereito

Decana da Facultade
Susana Álvarez González

Coordinadora académica do Grao en Dereito
Mónica Siota Álvarez

Facultade de CCEE e Turismo

Decana da Facultade
María Montserrat Cruz González

Coordinador académico do Grao en ADE
Marcos Álvarez Díaz

Normativa de composición e funcionamento da comisión

 

Competencias

A coordinación do programa conxunto de estudos oficiais correspóndelles ao mesmo tempo ás persoas coordinadoras dos graos en ADE e en Dereito, agás que os decanos/as deleguen as competencias nun vicedecano/a por parte de cada centro.

Non obstante, creouse a comisión de coordinación do programa conxunto de estudos oficiais (PCEO ADE-Dereito), co obxecto de avaliar e adoptar decisións conxuntas na organización e coordinación do PCEO.

A comisión de coordinación poderá tratar calquera asunto que afecte a coordinación do PCEO. En todo caso, os órganos dos respectivos centros continuarán a exercer as competencias que lles atribúe a normativa universitaria.

 

Actas

2018: 14-VI
2017: 22-VI
2016: 10-II

Quen, de acordo co artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.