No curso académico 2013/2014 modificouse o plan de estudos do Grao en Dereito, co informe favorable do Consello de Goberno da Universidade de Vigo (29/10/2013) e co informe favorable do Consello Social da Universidade de Vigo (8/11/2013). Este novo plan de estudos comenzou a implantarse no curso académico 2014/2015.

 Memoria do título

 Memoria final actualizada (incorpora todas as modificaciós acometidas a través do seguimiento anual do título)

 Listaxe de competencias xerais e básicas da titulación
 Listaxe de competencias específicas da titulación
 Listaxe de competencias específicas de itinerario da titulación
 Listaxe de competencias transversais da titulación

 Publicación do plan de estudos no BOE
 Publicación do plan de estudos no DOG
 Estrutura do plan de estudos

 Táboa de recoñecementos entre o plan de estudos G080 e o G081
 Táboa de recoñecementos entre o plan de estudos da licenciatura e o G081
 Táboa de equivalencia das materias do Grao en Dereito cursadas na Universidade da Coruña que serán recoñecidas na Facultade de Dereito da Universidade de Vigo
 Táboa de equivalencia das materias do Grao en Dereito cursadas na Universidade de Santiago de Compostela que serán recoñecidas na Facultade de Dereito da Universidade de Vigo

 Cronograma de implantación do novo plan de estudos

 Obxectivos da titulación