Composición

Presidenta
Mónica Siota Álvarez – Coordinadora do Grao en Dereito

Vogais representantes do profesorado
Roberto Bustillo Bolado | Marta Fernández Prieto | Susana Álvarez González

Suplentes
Roberto Ignacio Fernández López | Miguel Ángel Michinel Álvarez | Mª Dolores Fernández Fustes

Vogal representante do estudantado
Rodrigo Miguez Fernández

Suplente
Diego Casas Rodríguez

 

Competencias

Enténdese como avaliación por compensación o mecanismo polo que se avalía no seu conxunto a traxectoria académica e o labor realizado polo estudantado ao final dos seus estudos para determinar se acadou os coñecementos e competencias suficientes para obter a titulación académica á que opta, compensando materias que non teña superadas ou os créditos sen cursar.

A Facultade de Dereito conta coa Comisión de compensación de grao, creada para tal efecto, e co obxectivo de xestionar o sistema de avaliación por compensación segundo a instrución que o regula:

 Instrución para a avaliación por compensación de estudantes de grao