Mapa de procesos en vigor na Facultade de Dereito (1º nivel)
Mapa de procesos en vigor na Facultade de Dereito (2º nivel)

Os procedementos iniciais do SGIC correspóndense coa versión avaliada pola ACSUG no curso 2009/2010 (edicións 01-03), que permanecerán en vigor ata que sexan reemplazados polos procedementos mellorados no marco do ciclo de mellora do funcionamento do SGIC do centro. A estes efectos, fóronse elaborando versións melloradas dos documentos en vigor (o manual de calidade e algúns dos procedementos e anexos asociados).

A mellora do deseño do primeiro bloque de procedementos do SGIC relacionados coa área de procesos docentes foi elaborada en 2013 pola Área de Apoio á Docencia e á Calidade da Universidade de Vigo e validada e aprobada o 11 de setembro de 2013, respectivamente, pola Comisión de Calidade e a Xunta de Facultade.

Código Procedemento Aprobación
DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións 11/09/2013
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 11/09/2013
DO-0202 P1 Promoción das titulacións

Anexo 1. Protocolo para a elaboración do Plan de promoción do centro

11/09/2013
DO-0203 P1 Orientación ao alumnado

Anexo 1. Guía para o deseño do PAT do centro

11/09/2013
DO-0204 P1 Xestión das prácticas externas 11/09/2013
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 11/09/2013
DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas 11/09/2013
XD-01 Control de documentos

Anexo 1: Modelo de fluxograma e simboloxía

11/09/2013
XD-02 Xestión de documentos e evidencias 11/09/2013

 

A actualización e mellora do segundo bloque, relacionada coa área de procesos estratéxicos e co Manual de Calidade, elaborouse en 2014 pola Área de Apoio á Docencia e á Calidade e foi validada e aprobada, respectivamente, o 2 e o 6 de marzo de 2015 pola Comisión de Calidade e a Xunta de Facultade.

Código Procedemento Aprobación
DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico 06/03/2015
DE-02 P1 Seguimento e medición

Anexo 1: Ficha de indicador
Anexo 2: Petición de indicador
Anexo 3: Panel de indicadores

06/03/2015
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección

Anexo 1: Protocolo de elaboración do informe

06/03/2015
MC-02 P1 Xestión de queixas, suxestións e felicitacións

Anexo 1: Formulario electrónico QSP
Anexo 2: Formulario resposta QSP

06/03/2015
MC-05 P1 Satisfacción das usuarias e usuarios

Anexo 1: Plan Anual de Avaliación da satisfacción dos usuarios e usuarias
Anexo 2: Ficha Técnica do deseño da actividade de avaliación

06/03/2015

 

A terceira fase desenvolveuse pola Área de Apoio á Docencia e á Calidade en 2015 e o primeiro trimestre do 2016, e centrouse na área de procesos de xestión académica (AC). Tamén se modificou o procedemento DO-0101, que fora mellorado xa en 2013, para incorporar ao mesmo a modificación e acreditación das titulacións. A actualización e mellora dos procedementos foi validada e aprobada, respectivamente, o 1 e o 7 de abril de 2016 pola Comisión de Calidade e a Xunta da Facultade.

Código Procedemento Aprobación
AC-0104 P1 Accesos e admisión 07/04/2016
AC-0201 P1 Matrícula 07/04/2016
AC-0401 P1 Expedición de títulos oficiais

Anexo 1. Solicitude de expedición do título oficial e carta de pagamento.
Anexo 2. Solicitude do suplemento europeo ao título.
Anexo 3. Certificación supletoria.
Anexo 4. Título.
Anexo 5. Carta de comunicación á/ao estudante para recoller o título.
Anexo 6. Carta de envío ao organismo externo.

07/04/2016
DO-0101 P1 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións 07/04/2016

 

A cuarta fase desenvolveuse pola Área de Calidade entre 2015 e 2017, e centrouse na revisión e actualización dos procedementos relacionados cos procesos de xestión de persoal (PE), PAS e PDI. Tamén se modificou o procedemento DO-0201, que fora mellorado xa en 2013, para incorporar ao mesmo o desenvolvemento dos aspectos ligados á detección de necesidades de PDI a través da PDA e do POD. A actualización e mellora dos procedementos foi validada e aprobada, respectivamente, o 21 de xullo e o 22 de setembro de 2017 pola Comisión de Calidade e a Xunta da Facultade.

Código Procedemento Aprobación
PE-01 P1 Xestión do PAS 22/09/2017
PE-02 P1 Xestión do PDI

Anexo 1: Ficha de formación

22/09/2017
DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento do ensino

Anexo 1. Modelo-guía para realizar o informe de accións de coordinación

22/09/2017

 

No ano 2019 validouse, na Comisión de Calidade celebrada o 17 de decembro de 2019, e aprobouse por Xunta de Facultade o 19 de Decembro do 2019, o procedemento IA01- Xestión dos recursos materiais e dos servizos, en sustitución dos procedementos relacionados coa xestión dos recursos materiais e dos servizos (“PA07 Xestión dos recursos materiais” y “PA08 Xestión dos servizos “).

Código Procedemento Aprobación
IA-01 P1 Xestión dos recursos materiais e dos servizos 19/12/2019

 

No ano 2020 validouse, na Comisión de Calidade celebrada o 17 de novembro de 2020, e aprobouse por Xunta de Facultade o 18 de decembro do 2020, a actualización dos procedementos DO-0301 (Información Pública e Rendemento de Contas) tras a simplificación do procedemento e revisión do rexistro asociado, para a mellora da súa eficiencia e da súa utilidade, e MC-05 (Medición da satisfacción dos grupos de interese) tras a simplificación de rexistros e mellora da eficiencia e utilidade do procedemento. Ademáis, modifícase o título que pasa a ser: “Medición da satisfacción dos grupos de interese”

Código Procedemento Aprobación
MC-05 Medición da satisfacción dos grupos de intereses 18/12/2020
D0-0301 Información Pública e Rendemento de Contas 18/12/2020

 

No ano 2021 validouse, na Comisión de Calidade celebrada o 20 de maio de 2021, e aprobouse por Xunta de Facultade o 8 de Xullo de 2021, a actualización do procedemento DO-0203. Os principais cambios están relacionados coa incorporación do tratamento das necesidades específicas de apoio educativo e unha maior integración dos mestrados neste procedemento, despois de detectadas varias debilidades a este respecto.

Código Procedemento Aprobación
DO-0203 Orientación ao alumnado e atención ás necesidades específicas de apoio educativo

Anexo 1. Guía para o deseño do PAT do centro

8/07/2021