O Traballo Fin de Grao (en diante TFG) consiste nun traballo académico (como, por exemplo, un traballo de investigación, unha proposta e unha solución dun caso práctico, un comentario xurisprudencial etc.) orixinal e inédito en galego ou en castelán sobre temática xurídica

O TFG deberá realizarse de xeito persoal, autónomo e individual, seguindo as orientacións dun titor ou titora académico, e poderá revestir unha orientación teórica e/ou práctica. Sen prexuízo do anterior, excepcionalmente, se a envergadura e a estrutura do traballo o permite, e tras a autorización da comisión, dous estudantes poderán compartir titor ou titora e traballo, pero cadaquén deberá presentar e defender o traballo separadamente. Ademais, serán avaliados de xeito individual, en aplicación á parte correspondente a cada estudante dos criterios detallados nos parágrafos seguintes.

O TFG estará orientado a amosar a capacidade de integración dos diversos contidos formativos recibidos e a adquisición das competencias requiridas.

NORMATIVA DO TFG

Formularios para o TFG

Curso “Busca e xestión da información para o Traballo de Fin de Grao (TFG)”

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2021/2022

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude de defensa Defensa
1º prazo
(novembro)
do 02/11/2021 ao 08/11/2021 do 16/11/2021 ao 19/11/2021
2º prazo
(febreiro)
do 04/02/2022 ao 11/02/2022 do 21/02/2022 ao 25/02/2022
3º prazo
(xuño)
do 10/06/2022 ao 17/06/2022 do 04/07/2022 ao 06/07/2022
4º prazo
(xullo)
do 11/07/2022 ao 18/07/2022 do 26/07/2022 ao 28/07/2022
5º prazo
(setembro)
do 01/09/2022 ao 07/09/2022 do 12/09/2022 ao 15/09/2022

 

Para defender o Traballo Fin de Grao (TFG) é preciso cumprimentar, no prazo sinalado, a solicitude telemática da Universidade de Vigo accesible dende a Secretaría Virtual e entregar o correspondente TFG, 3 exemplares, en soporte físico (papel) na Área de Grao do Edificio Xurídico-Empresarial (planta baixa) e, así mesmo, en versión electrónica a través da plataforma de apoio á docencia Moovi. A referida entrega virtual efectuarase no apartado “exercicios” da materia “Traballo Fin de Grao” a tal efecto habilitada.

Na área de Grao tamén deben entregar a solicitude de defensa do TFG (copia para a/o alumna/o e copia para o Centro).

Profesorado titor/a de TFG
Profesorado titor/a de TFG en Dereito Curso 2021/2022

Tribunal do TFG
Tribunal do TFG Curso 2021/2022

Listaxe de asignación de titoras/es de TFG
Listaxe provisoria | Listaxe definitiva

Listaxe de propostas temáticas de TFG
Listaxe provisoria | Listaxe definitiva

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Marta Fernández Prieto
+34 988 368 826
mfprieto@uvigo.es

Belén Sánchez Ramos
+34 988 368 839
bsanchez@uvigo.es

 

Premios