Facultade de Dereito

Traballo Fin de Grao

O Traballo Fin de Grao (en diante TFG) consiste nun traballo académico (como, por exemplo, un traballo de investigación, unha proposta e unha solución dun caso práctico, un comentario xurisprudencial etc.) orixinal e inédito en galego ou en castelán sobre temática xurídica.

O TFG deberá realizarse de xeito persoal, autónomo e individual, seguindo as orientacións dun titor ou titora académico, e poderá revestir unha orientación teórica e/ou práctica. Sen prexuízo do anterior, excepcionalmente, se a envergadura e a estrutura do traballo o permite, e tras a autorización da comisión, dous alumnos/as poderán compartir titor ou titora e traballo, pero cadaquén deberá presentar e defender o traballo separadamente. Ademais, serán avaliados de xeito individual, en aplicación á parte correspondente a cada estudante dos criterios detallados nos parágrafos seguintes.

O TFG estará orientado a amosar a capacidade de integración dos diversos contidos formativos recibidos e a adquisición das competencias requiridas.

INFORMACIÓN SOBRE O TFG

Marta Fernández Prieto

Coordinadora da materia de TFG

+34 988 368 826


NORMATIVA DO TFG

Facultade de Dereito | UVIGO
Instrucion reclamacións TFG

Traballo Fin de Grao - Curso 2018/2019


Regulamento para elaborar o TFG en Dereito
Protocolo de avaliación do TFG
Rúbrica para o Protocolo de avaliación obxectiva do TFG

Curso "Busca e xestión da información para o Traballo de Fin de Grao (TFG)"


Formularios para o TFG

Anexo 2. Proposta priorizada para a titorización do TFG
Anexo 3. Solicitude para proposta temática do TFG


Premios aos TFG

V Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM
Prazo de presentación: ata o 24 de setembro de 2018

Axudas para redactar e defender Teses de Doutoramento, Traballos Fin de Grao e Máster en galego, 2018/19
Prazo de presentación: ata o 30 de agosto de 2019


Prazo de presentación de propostas temáticas do TFG en Dereito 2018/2019

Convocatoria 2º Prazo (novembro) 2018/2019


Prazos de defensa do TFG en Dereito 2018/2019

PrazoSolicitude de defensaDefensaLímite entrega actas
1º Prazo (setembro) 1 Do 11/09/2018 ao 17/09/2018 Do 24/09/2018 ao 28/09/2018 23/11/2018
2º Prazo (novembro) Do 22/10/2018 ao 30/10/2018 Do 12/11/2018 ao 16/11/2018 23/11/2018
3º Prazo (xuño) Do 20/05/2019 ao 31/05/2019 Do 12/06/2019 ao 19/06/2019 2 21/06/2019
4º Prazo (xullo) Do 24/06/2019 ao 04/07/2019 Do 18/07/2019 ao 23/07/2019 3 26/07/2019

1 (prazo exclusivamente para o alumnado con titor/a e proposta temática asignados)
2 (para o estudantado do PCEO ADE-Dereito exclúese o día 13 de xuño, data sinalada para a defensa do TFG de ADE)
3 (para o estudantado do PCEO ADE-Dereito exclúese o día 18 de xullo, data sinalada para a defensa do TFG de ADE)

Para defender o Traballo Fin de Grao (TFG) é preciso cumprimentar, no prazo sinalado, a solicitude telemática da Universidade de Vigo accesible dende a Secretaría Virtual e entregar o correspondente TFG en versión “papel” por cuadruplicado na Área de Grao do Edificio Xurídico-Empresarial (planta baixa-antiga Secretaría de alumnado) e, así mesmo, en versión electrónica a través da plataforma de apoio á docencia Faitic. A referida entrega virtual efectuarase no apartado “exercicios” da materia “Traballo Fin de Grao” a tal efecto habilitada.


PROFESORADO QUE CUMPRE OS REQUISITOS PARA SER TITOR/A DE TFG CURSO 2018/2019

Relación de profesorado que cumpre os requisitos para ser Titor/a de TFG en Dereito Curso 2018/2019


TRIBUNAIS DO TFG CURSO 2018/2019

Tribunais do TFG Curso 2018/2019


LISTAXE DE ASIGNACIÓN DE TITORAS/ES DE TFG CURSO 2018/2019

Listaxe provisoria | Listaxe definitiva


LISTAXE DE PROPOSTAS TEMÁTICAS DE TFG CURSO 2018/2019

Listaxe provisoria | Listaxe definitiva