Facultade de Dereito

Calidade

Dende que en 2005 se aprobasen os Criterios e Directrices Europeos para a Calidade na Educación Superior, realizouse un progreso considerable na garantía da calidade. O grupo E4 (ENQA, ESU, EUA e EURASHE) en cooperación con Education International (EI), BUSINESSEUROPE e EQAR elaborou unha proposta de revisión dos criterios, aprobada pola conferencia de Ministros de Educación en maio de 2015, "co obxectivo de mellorar a súa claridade, aplicabilidade e utilidade, incluíndo o seu alcance".

Tanto na versión actualizada coma na anterior, establécese que a xestión da calidade das titulacións e das institucións de educación superior se realiza en dúas etapas: deseño e implantación do sistema de garantía interno da calidade en todas as ensinanzas oficiais adscritas ao centro e avaliación do sistema para a certificación da súa implantación no centro e en todas as súas titulacións oficiais.

A primeira fase, interna, baséase no deseño e implantación dun sistema de garantía de calidade no centro e nas súas titulacións. A Facultade de Dereito obtivo a Certificación do deseño do Sistema de Garantía Interno de Calidade aplicable a todas as ensinanzas oficiais impartidas no centro conforme ás directrices do programa FIDES-AUDIT por parte da ACSUG tras a valoración positiva emitida no Informe final de avaliación do deseño do sistema de garantía interna de calidade do 26 de abril de 2010.

A segunda etapa, externa, consiste na avaliación do sistema que realizan as axencias de calidade universitaria -e, en particular, a Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA) e a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)- para certificar a axeitada implantación deste. A Facultade de Dereito obtivo a Certificación da implantación do seu Sistema de Garantía Interno da Calidade coa certificación por parte da ACSUG, tras un primeiro Informe de Auditoría externa inicial para a certificación da implantación do SGIC de 7 de outubro de 2014 e a concesión dun prazo de seis meses para avaliar o grao de execución do plan de accións de mellora proposto polo centro ao informe provisional previo e a valoración positiva emitida no Informe final de Auditoría externa inicial para a certificación da implantación do SGIC de 23 de xullo de 2015. Trátase dun informe no que, de forma pouco usual e reiterando o informe oral do equipo auditor do 2 de xuño de 2015, se destacaron dez fortalezas, vinte e oito conformidades e só catro non conformidades menores e catro oportunidades para a mellora -tres delas substancialmente reiterativas das non conformidades-. A certificación e o informe converten á Facultade de Dereito nestes momentos nun dos centros máis destacados na xestión da calidade no Sistema Universitario de Galicia.

Con todo, para que o proceso de certificación siga o curso previsto, ACSUG comprobará, nas sucesivas revisións do vixente Plan de Melloras derivado do SGC, como o centro resolve as non conformidades menores detectadas na auditoría e implementa as propostas de mellora incluídas no devandito plan, que serán obxecto de especial revisión durante o proceso de seguimento do SGC.