Facultade de Fisioterapia

Mobilidade internacional

Programa Erasmus+


O programa Erasmus+, aprobado polo Parlamento Europeo para o periodo 2014-2020, entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2014. Este programa abrangue todos os niveis educativos: escolar, formación profesional, ensinanza superior (Grao, Mestrado e Doutoramento) e formación de persoas adultas. En relación coa educación superior, se inclúen as seguintes actuacións:

Facilita cursar un período de estudos (un semestre ou curso completo) noutra universidad europea coa que exista o convenio correspondente, con total recoñecemento académico dos estudos realizados. Antes de iniciar a estancia, débese cumprimentar o contrato de estudos ou “learning agreement”. Este documento, que debe ser aprobado e asinado polos coordinadores de mobilidade do centro propio e de destino, establece as materias cursadas na universidade de destino que serán recoñecidas localmente.

Solicitude: Na Secretaría Virtual, no apartado "Formularios e enquisas".

Presentación: Rexistro, Edificio Administrativo - Campus de Ourense.

Permite realizar un período de prácticas (entre 2 e 12 meses) en empresas, centros de ensinanza superior, centros de investigación e outras organizacións doutro país europeo.

Os requisitos xerais son os seguintes:

  • Modalidade A) Estar matriculado na Universidade en estudos oficiais. Ter superado polo menos o 50% dos créditos de que consta a titulación (excepto para o caso de Master e Doutoramento).
  • Modalidade B) Estar matriculado na Universidade no momento da solicitude. As prácticas poderían realizarse unha vez que o alumno estea titulado, coas limitación indicadas na convocatoria.

CURSO 2016-2017Convocatoria
 3º Prazo: ata o 31/01/2017
Formulario de solicitudeMás información na ORI

  • Ter un nivel mínimo B1 do idioma no que se vaian a desenvolver as prácticas (Os alumnos que realizaron un período de mobilidade previo, poden estar exentos, dependendo do pais/idioma no que se desenvolvese a estadía previa. Existen máis exencións para a acreditación do idioma contidas na convocatoria). So se aceptan acreditacións linguísticas das recoñecidas pola CRUE. O centro de linguas realiza exames de certificación de nivel durante o mes de maio (En todos os campus da Uvigo os días: 18 de maio B1, 19 de maio B2). Máis información e matricula no Centro de Linguas.
  • Contar coa carta de aceptación asinada pola empresa (pode ser un laboratorio da Universidade europea) e por un titor de prácticas da Universidade, que pode ser un profesor do centro da elección do alumno ou no caso de prácticas curriculares o propio profesor responsable desa materia.

As prácticas para o terceiro prazo de solicitudes poderán ter lugar entre o 01/04/2017 e o 31/08/2017.

Ofértanse 23 prazas para realizar unha estadía dun mínimo de 2 meses de duración.

A contía da bolsa Erasmus prácticas oscila entre 300€ e 400€ dependendo do país de destino e é compatible coas axudas que a empresa desexe aportar. A bolsa máxima é de 3 meses por curso académico.

Programa ISEP


O programa ISEP permite que estudantes de últimos cursos de grao (3º e 4º) ou de posgrao da Universidade de Vigo realicen nunha universidade estadounidense un curso completo (agosto-maio) ou un semestre (agosto-deceembro/xaneiro ou xaneiro-maio/xuño) elixindo entre máis de 150 universidades e unha ampla gama de programas de estudos.

  • Requisitos académicos
    • Alumnado de grao: Estar matriculado no ano académico en que se realiza a solicitude en 2º, 3º ou 4º curso do grao.
    • Alumnado de mestrado/posgrao: Estar matriculado nalgún mestrado ou programa de Doutoramento.
  • Requisitos lingüísticos: Estar en posesión e con vixencia do TOEFL.
Exame TOEFL
17 de decembro, no Centro de Linguas da Universidade de Vigo

CURSO 2017-2018Convocatoria
Prazo: ata o 13/01/2017
Reunión informativa:
16/11/2016 na FFT
Video reunión informativa
Video solicitudes en liña
Impreso de SolicitudeMáis información na ORI

Bolsas de intercambio propias da UVIGO


A Universidade de Vigo, dentro do seu programa de mobilidade internacional, financia mediante bolsas de intercambio propias, estancias de estudo (un semestre ou curso completo) en diversas universidades de todo o mundo en función dos distintos convenios establecidos.

As prazas ofertadas varían dependendo da titulación.

O listado de prazas ofertadas para o curso 2017-2018 pódese consultar neste enlace.

Lugar de presentación da solicitude en Ourense: Rexistro (Edificio Administrativo). Campus Universitario As Lagoas - 32004 Ourense.

Bolsas Iberoamérica Grao Santander-Universidades


Estas bolsas están destinadas a alumnado de Grao para cursar un semestre ou un curso completo en determinadas universidades de América latina.

Establécese como requisito académico ter superados 120 ECTs no momento de iniciar a estadía.

Esta bolsa pode ser compatible cunha bolsa propia para o mesmo destino. Poderían gozar da bolsa un cuadrimestre e a bolsa propia no seguinte cuadrimestre.

Libre mobilidade


A Universidade de Vigo permite a realización de mobilidade internacional por iniciativa propia do alumnado, fóra dos programas oficiais de intercambio. Nestos casos, realizase unha estadía académica temporal noutra universidade estranxeira cursando un programa formativo compatible có da titulación da Universidade de Vigo, sen a concesión dunha praza de mobilidade dun programa oficial de intercambio. O programa formativo que se desenvolverá na universidade de destino ten que ser aprobado previamente polo coordinador de mobilidade do centro. No caso dos estudantes de Grao é necesario ter superados polo menos 60 ECTs antes de realizar a estadía.