Facultade de Fisioterapia

Comisión de Recoñecementos e Validacións

Composición


Secretaria

Concepción Martínez Martínez

Sector Profesorado Permanente

Marta Fernández Prieto | Mónica Siota Álvarez | Susana Álvarez González

Sector Profesorado non Permanente

Francisco Conde Fernández

Alumnado

Iván Fariñas Álvarez

Asistirá con voz e sen voto D.ª Consuelo López Rodríguez, Xefa de Administración da Facultade de Dereito.


Actas


2017: 25/V | 11/VII | 22/IX

2016: 17/III | 18/VII | 26/IX | 9/XI

2015: 27/III | 13/VII | 25/IX | 29/X

2014: 15/VII | 26/IX | 7/XI

Quen, de acordo co art. 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.


Acordos


Consonte ao indicado no artigo 26 do Regulamento de réxime interno da Xunta de Facultade: Os acordos de recoñecementos e validacións que por afectar individualmente aos interesados/as deban ser obxecto de notificación non se publicarán.