Facultade de Dereito

Comisión de Coordinación do PCEO ADE-Dereito

Composición


FACULTADE DE DEREITO


Decana da Facultade

Marta Fernández Prieto

Coordinadora Académica do Grao en Dereito

Lourdes Borrajo Diz

FACULTADE DE CC EMPRESARIAIS E TURISMO


Decana da Facultade

Elena Rivo López

Coordinadora Académica do Grao en ADE

Mª Dolores Rivero Fernández


Normativa de composición e funcionamento da comisión


Competencias


A coordinación do programa conxunto de estudos oficiais correspóndelles ao mesmo tempo ás persoas coordinadoras dos graos en ADE e en Dereito, agás que os decanos/as deleguen as competencias nun vicedecano/a por parte de cada centro.

Non obstante, creouse a comisión de coordinación do programa conxunto de estudos oficiais (PCEO ADE-Dereito), co obxecto de avaliar e adoptar decisións conxuntas na organización e coordinación do PCEO.

A comisión de coordinación poderá tratar calquera asunto que afecte a coordinación do PCEO. En todo caso, os órganos dos respectivos centros continuarán a exercer as competencias que lles atribúe a normativa universitaria.


Actas


2018: 14/VI

2017: 22/VI

2016: 10/II