Facultade de Dereito

Estrutura en mencións

O Grao en Dereito proporciona ao estudantado unha formación xurídica teórica e práctica, exhaustiva e de calidade. A súa estrutura en mencións é especialmente atractiva e competitiva para o acceso a profesións xurídicas do sector público e do sector privado. Permite ao estudantado deseñar o seu propio itinerario de materias optativas e, se o desexa, especializarse en cuarto curso en Dereito xudicial ou en Dereito da UE e desenvolvemento sostible.

A mención incorpórase ao título de graduado en Dereito cando o estudantado cursa polo menos cinco materias optativas integradas nun mesmo ámbito. O título con mención acredita fronte a terceiros a formación especializada obtida polo alumno, sen prexuízo da formación nuclear que o título garante.

Son dúas as mencións pioneiras no título de graduado que oferta a Facultade de Dereito de Ourense:

  • A Mención en Dereito xudicial, máis clásica e xeneralista dentro da especialización, ofrece ao estudantado con vocación xurídica un sólido programa formativo en Dereito, que o prepara para a práctica xurídica pública ou privada en xeral. Está especialmente orientada ao estudantado que desexe dedicarse á práctica xudicial no ámbito da Administración de Xustiza ou ao exercicio profesional da avogacía.
  • A Mención en Dereito da UE e desenvolvemento sostible, máis innovadora e cun enfoque supranacional, ofrece unha formación especializada e de calidade en Dereito Europeo. Resulta de especial interese para o estudantado ambicioso e sensible aos retos propios dun mundo globalizado. Tamén para o estudantado estranxeiro que desexa participar en programas de mobilidade internacional e afondar no estudo das institucións e fontes propias da UE.

Máis información