Facultade de Dereito

Rexistros e evidencias

Rexistros

Estes rexistros están vinculados aos procedementos do SGIC implantados na Facultade de Dereito. Serven para recoller as evidencias daqueles procedementos e facilitan o traballo das persoas responsables dos mesmos na Facultade de Dereito. Xa que logo, o seu uso corresponde fundamentalmente aos órganos directivos do centro, ao persoal administrativo e aos bolseiros de calidade que apoian nestas tarefas.

Listaxe de documentos:


Denominación Rexistro

Modelo-guía para a realización do informe de accións de coordinación

R1 DO-0201 P1

Procedemento para o seguimento e o control da docencia da Facultade de Dereito

R4 DO-0201 P1
Plan de promoción do centro R1 DO-0202 P1
Plan de acción titorial (PAT) R1 DO-0203 P1
Plan operativo de información pública e rendemento de contas R1 DO-0301 P1
Criterios para seleccionar os recursos materiais e os provedores/as IT01-PA07
Formulario de solicitude para a dotación de recursos IT02-PA07
Plan estratéxico da Facultade de Dereito R1-DE-01 P1
Panel de indicadores R1-DE-02 P1
Caixa de Queixas, Suxestións e Parabéns MC-02 P1
Anteproxecto do Plan anual de avaliación da satisfacción de usuarias e usuarios R1-MC-05 P1
Plan anual de avaliación da satisfacción de usuarias e usuarios R2-MC-05 P1
Actividades desenvolvidas na Facultade de Dereito para a implantación dos procedementos
aprobados o 6 de marzo de 2015
XD-01 P1
Control dos rexistros e identificación dos órganos e persoas responsables XD-02 P1

 

Evidencias

Neste apartado recóllense as evidencias relativas aos procedementos máis destacados do SGIC implantado na Facultade de Dereito. Para unha consulta detallada, a totalidade das evidencias xeradas pola implantación e aplicación dos procedementos do SGIC na Facultade de Dereito están rexistradas na aplicación informática do devandito SGIC (acceso restrinxido).

Listaxe de documentos


Denominación Rexistro
Plan de coordinación docente
Informe de accións de coordinación - Grao en Dereito e PCEO ADE-Dereito
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010
Informe de accións de coordinación - Mestrado en Avogacía
2017-20182016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015
R1 DO-0201 P1
Plan de promoción do centro R1 DO-0202 P1
Plan de Acción Titorial (PAT): R1 DO-0203 P1
Informe de avaliación do PAT - Grao en Dereito e PCEO ADE-Dereito
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014
Informe de avaliación do PAT - Mestrado en Avogacía
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015
R2 DO-0203 P1
Plans anuais de accións de mellora (PAM) R1 DO-0102 P1
Informes de seguimento das titulacións do centro R1 DO-0102 P1
R2 DO-0102 P1
R3 DO-0102 P1