Facultade de Dereito

Acreditación de títulos

O Real Decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, modificado polo Real Decreto 861/2010, do 2 de xullo, recolle no seu artigo 24.2 que: "Antes do transcurso de seis anos a contar desde a data da súa verificación inicial ou desde a da súa última acreditación, os títulos universitarios oficiais de Grao e Doutoramento, deberán renovar a súa acreditación de acordo co procedemento e prazos que as Comunidades Autónomas establezan en relación coas universidades no seu ámbito competencial. Así mesmo, os títulos de Mestrado deberán someterse ao indicado procedemento antes do transcurso de catro anos". No artigo 27 bis establécese que a acreditación inicial dos títulos oficiais debe ser renovada periodicamente a partir da data da súa verificación por parte do "Consello de Universidades" ou desde a data da súa última acreditación.

De acordo coa mencionada lexislación, o proceso de avaliación para a renovación da acreditación incluirá, en todo caso, unha visita de persoas expertas externas á Universidade sendo a "Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia" (ACSUG), no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a encargada de realizar a valoración para a renovación da acreditación, de acordo cos protocolos de avaliación que se estableceron conxuntamente entre as axencias de avaliación que cumpran cos Criterios e Estándares de Calidade Europeos.

Os obxectivos da renovación da acreditación dos títulos universitarios oficiais son:

  1. Garantir que a implantación do título levouse a cabo de acordo á memoria verificada, cos recursos adecuados, obtendo os resultados esperados e apoiándose nun sistema de garantía de calidade.
  2. Garantir que o título tivo un proceso de seguimento apropiado e que empregou a información cuantitativa e cualitativa obtida para analizar o seu desenvolvemento e xerar as propostas de mellora oportunas.
  3. Asegurar que a información pública pertinente e relevante para os diferentes axentes de interese do sistema universitario está dispoñible.
  4. Achegar recomendacións e/ou suxestións de mellora para o título.

A avaliación para a renovación da acreditación baséase tanto, no cumprimento dos compromisos asumidos para a impartición da titulación, como nos resultados obtidos polo título.


INFORMACIÓN XERAL

DOCUMENTACIÓN DO GRAO EN DEREITO

DOCUMENTACIÓN DO MESTRADO UNIVERSITARIO EN AVOGACÍA